Descarregar app Web Clients

Noticias

Bases del Concurs en Facebook

1.- Identificació de l’organitzador
L’organitzador és Caixa Ontinyent, amb domicili social a la Plaça Sant Domingo, 24 (baix) i CIF G-46002796.
2.- Mecànica de la promoció i requisits de participació
Podran participar totes les persones físiques majors de 18 anys. Caixa Ontinyent estableix com a condicions per a ser considerat participant:
- Dona "m'agrada" a la nostra pàgina.
- Menciona a un amic o amiga que li agradaria participar.
Sols serà vàlid un comentari per usuari.
3.- Data de realització de la promoció i número de guanyadors
El concurs estarà vigent des del dia 5 de juny del 2019 a les 13:00 h, fins al dia 12 de juny del 2019 a les 13:00 h.
Sols hi haurà un/a guanyador/a, que s’anunciarà el 12 de juny (en finalitzar el termini del concurs) al perfil de Facebook i Instagram de Caixa Ontinyent.
4.- Valor i naturalesa sobre el premi oferit
El premi consistirà en una patinet elèctric Xiaomi Mi Electric Scooter M365 (blanc), valorat en 399,99€. En cap cas, es podrà canviar o sol·licitar el bescanvi del premi material per diners en efectiu.
El guanyador del premi haurà de confirmar les seues dades personals i mostrar el seu DNI, o Targeta de Resident. El guanyador haurà de signar en tot cas un document justificatiu per a la recepció del premi. En cas contrari, perdria el seu dret a la recepció del premi.
L'emplenament de les dades personals i fiscals dels guanyadors necessaris per al lliurament dels premis té caràcter obligatori, de manera que l'absència de qualsevol d'aquestes dades suposarà la pèrdua del dret al premi obtingut.
5.- Notificació al guanyador
Ens posarem en contacte amb el guanyador mitjançant una publicació a Facebook i un missatge privat. Deurà acudir personalment al Centre Cultural de Caixa Ontinyent situat al carrer Gomis número 3 d’Ontinyent, per tal de recollir el premi en la data i hora acordada.
Si pasats 3 dies des de la comunicació, el guanyador no ens ha contestat, es tornarà a realitzar el sorteig entre els participants i s’escollirà altre guanyador.
6.- Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual del/de la guanyador/a
El guanyador deurà acceptar que el seu nom d’usuari i foto del perfil de Facebook es publique a les xarxes socials o web de Caixa Ontinyent per a comunicar el resultat del concurs.
7.- Comentaris
Quedaran eliminats tots els comentaris amb contingut abusiu, obscé, vulgar, violent, racista, sexista, amenaçador, que contravinga els bons costums, vulnere algun dret fonamental de la persona, infringisca drets de tercers o qualsevol disposició legal en vigor.
8.- Pròrrogues o suspensions
La present promoció podrà ser suspesa, cancel·lada i/o modificada totalment o parcialment, en qualsevol moment, al sol arbitri de Caixa Ontinyent, prèvia notificació a través de la xarxa social, i sense dret a cap reclam per part dels participants. Caixa Ontinyent és l’òrgan inapel·lable que interpretarà totes i cadascuna de les qüestions que se susciten en relació amb les presents bases i condicions.
9.- Desqualificacions i penalitzacions
Quedaran desqualificats i exclosos tots aquells usuaris que incomplisquen les bases d’esta promoció.
10.- Exoneració de responsabilitat de l’organitzador
Caixa Ontinyent no es fa responsable de l’incompliment d’algun participant o de l’ús es puga fer del premi rebut.
11.- LOPD
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals i amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, el participant autoritza que les dades personals recaptades de la participació de la promoció, siguen tractats per a:
• Gestionar el sorteig enunciat en les presents bases.
En cas de resultar agraciat, les dades personals seran tractats a més per a:
• Entregar el premi.
• Realitzar accions publicitàries del sorteig a través dels mitjans propis de comunicació (xarxes socials i pàgina web).
• Donar compliment a possibles obligacions legals derivades del sorteig.
El responsable del tractament és Caixa Ontinyent. L'usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i supressió, en aquells supòsits en què siga possible, i oposició, al tractament de les seues dades de caràcter personal mitjançant l'enviament d'una notificació per escrit, adjuntant còpia d'un document que acredite la seua identitat, a l'adreça següent: dpo@caixaontinyent.es ; o per correu postal a l'adreça: Plaça Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent, València (A/A. Delegat de Protecció de Dades).
La informació detallada sobre protecció de dades es pot consultar en la Política de Privacitat de la pàgina web de Caixa Ontinyent: www.caixaontinyent.es .
12.- Contacte i reclamacions
Si teniu qualsevol dubte o reclamació, podeu contactar amb nosaltres a través de comunicacion@caixaontinyent.es .
13.- Acceptació de les bases
El fet de participar en la present promoció implica el coneixement i l’acceptació, sense condició ni reserva alguna per part del participant, de totes i cadascuna de les clàusules integrants de les presents bases.

Noticies relacionades