Descarregar app Web Clients


Comissió de Control

La Comissió de Control cuida que la gestió del Consell d'Administració s'emmarque en les línies generals d'actuació assenyalades per l'Assemblea General i per les directrius emanades de la normativa financera. A més, actua com a comissió electoral en els processos de renovació dels membres dels òrgans de govern.Reglament de la comissió de control

Integrada per 4 membres elegits per l'Assemblea General 


- Dos membres independents.

- Dos membres Consellers Generals.


A les sesions assisteixen també, sense vot, el Director General, la Secretària de Actes i els tècnics de l'Entitat la presència dels quals es  considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.

Els nomenamets dels membres de la Comissió de Control han estat realitzat per l'Assemblea General conforme a la normativa aplicable, i disposen de  l'informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.MEMBRES I CÀRRECS: 

PRESIDENTA (Independient): María-José Molina Botella.

SECRETARI   (Conseller General): Francesc Tortosa Llin.

COMISSIONADA (Independient): María-Luisa Lázaro Aznar.

COMISSIONADA (Consellera General): Esmeralda Linares Navarro.

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró.

SECRETÀRIA D'ACTES (no membre): Mª Carmen Galiana Borredá.