Descarregar app Web Clients


Comissió de Control

La Comissió de Control cuida que la gestió del Consell d'Administració s'emmarque en les línies generals d'actuació assenyalades per l'Assemblea General i per les directrius emanades de la normativa financera. A més, actua com a comissió electoral en els processos de renovació dels membres dels òrgans de govern.Reglament de la comissió de control

Integrada per 6 membres elegits per l'Assemblea General 


- Dos representants dels Impositors.

- Un representant de la Generalitat Valenciana. 

- Un representant de les Corporacions Municipals. 

- Un representant dels Empleats de la Caixa.

- Un representant d'Altres Entitats representatives
d'Interessos col·lectius.

Actualment existeixen dos vacants. A les sessions assisteixen a més, sense vot, el Secretari d'Actes i, a requeriment de la Comissió, el Director General i els tècnics de l'entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar. 


MEMBRES I CÀRRECS: 

PRESIDENT (per Generalitat): Rafael Serrano Gutiérrez. 
VICEPRESIDENT (per Empleats): Francesc Tortosa Llin. 
SECRETÀRIA (per Impositors): Ana-María Micó Linares.
VOCAL (per Altres Entitats): Esmeralda Linares Navarro. 
DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró.
SECRETÀRIA D'ACTES (no membre): Mª Carmen Galiana Borredá.