Descarregar app Web Clients

Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissió de retribucions i nomenaments

La Comissió de Retribucions i Nomenaments informa al Consell d'Administració sobre la política general de retribucions i incentius per al personal directiu i sobre les dietes per assistència a reunions per als membres dels òrgans de govern. Així mateix, informa sobre el compliment dels requisits d'idoneïtat per a l'exercici dels càrrecs subjectes a ells.

Reglament de la comissió

Composició

La Comissió de Retribucions i Nomenaments està formada per tres membres del Consell d'Administració, elegits per l'Assemblea General.

A les sessions assisteixen a més, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració, que actua com a secretari de la comissió, i el personal tècnic de l'entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar. 


MEMBRES I CÀRRECS:

PRESIDENT: Agustín Iranzo Reig.

COMISSIONATS:

- Isabel Hernández Gázquez.

- José Pla Barber.

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró. 

SECRETARI (no membre): Vicente Ortiz Mora.