Descarregar app Web Clients

govern corporatiu i política de remuneracions

Comissió d'inversions

La Comissió d'inversions informa al Consell d'Administració de les inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable que efectue la caixa. 

Reglament de la Comissió d'Inversions

Composició

La Comissió d'Inversions està formada per tres membres del Consell d'Administració, elegidos por la Assemblea General, atenent a la seua capacitat, preparació tècnica i experiència professional.

A les sessions assisteixen a més, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració, que actua com a secretari de la comissió, i el personal tècnic de l'entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar. 


MEMBRES I CÀRRECS

PRESIDENTA: María-Ángeles Martínez Ferri.

COMISSIONATS:

- Juan-Luis Gandia Cabedo.

- José Pla Barber.

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró. 

SECRETARI (no membre): Vicente Ortiz Mora.