Descarregar app Web Clients

Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissió Mixta d'Auditoria

Assessora al Consell d'Administració, vigila la coherència de la política de riscos amb l'estratègia empresarial, supervisa el control intern i la informació financera, i es relaciona amb els auditors garantint la seua independència.

Reglament de la Comissió Mixta d'Auditoria

Composició

La Comissió Mixta d'Auditoria està formada per 3 membres del Consell d'Administració, elegits per este, atenent a la seua capacitat tècnica i experiència professional, per tal de garantir que poden exercir les seues funcions.

A les sessions assiteixen també, sense vot, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració, que actua com a secretari de la comissió i, a instancia de la pròpia Comissió, el Director General y  el personal tècnic de la entitat, la presència del qual s'estime convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.MEMBRES:

PRESIDENT (Independient): Eduardo Úbeda Mestre.

COMISSIONATS (Independients):

- Isabel Hernández Gázquez.

- María-Angeles Martínez Ferri.DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró.

SECRETARI D'ACTES (no membre): Vicente Ortiz Mora.