Descarregar app Web Clients

Govern corporatiu i política de remuneracions

Comissió Mixta d'Auditoria

Assesora al Consell d'Administració, vigila la coherència de la política de riscos amb l'estratègia empresarial, supervisa el control intern i la informació financera, i es relaciona amb els auditors garantint la seua independència.

Reglament de la Comissió Mixta d'Auditoria

Composició de la
Comissió Mixta d'Auditoría

Esta Comissió, que ha d'estar composada per tres membres del Consell d'Administració designats per este, encara no es troba constituïda formalment en l'Entitat, pendent del procés d'adaptació estatutària que propiciarà la nova legislació autonòmica sobre caixes d'estalvis que actualment es troba en tramitació.

Mentrestant, les funcions inherents al risc estan assumides pel propi Consell d'Administració, en tant la Comissió de Control ha assumit les corresponents a auditoria.