Descarregar app Web Clients

govern corporatiu i política de remuneracions

Consell d'Administració

És l'òrgan que té encomanat el govern, l'administració, la representació i la gestió financera i d'Obra Social de Caixa Ontinyent, dissenyant les estratègies, disposant l'organització i establint la supervisió i controls pertinents.

Reglament del Consell d'Administració



Integrat per 10 membres, elegits per l'Assemblea General

- Quatre representants dels Impositors. 

- Tres representants de la Generalitat Valenciana. 

- Un representant de les Corporacions Municipals.

- Un representant dels Empleats.

- Un representant d'Altres Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius. 

Actualment existeixen tres vacants. 

A les sessions assisteixen a més, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes i els tècnics de l'entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.  


MEMBRES I CÀRRECS

PRESIDENT (per Generalitat): Antonio Carbonell Tatay. 

VICEPRESIDENT 1er (per Impositors, no conseller general): Vicente Gil Montés. 

SECRETARI (por Empleats): José-Rafael Revert Fuset. 

VOCALS: 

- Vicente Casp Vanaclocha (per Generalitat). 

- Juan Luís Gandía Cabedo (per Altres Entitats).

- José Pla Barber (per Corporaciones). 

- Joaquín Tormo Lorente (per Impositors). 

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró. 

VICESECRETARI SEGON I SECRETARI D'ACTES (no membre): Vicente Ortiz Mora. 



Composició

La Comissió Executiva està integrada per cinc membres del Consell d'Administració elegits per aquest, en representació de cadascun dels grups que l'integren.

A les sessions assisteixen a més, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració i els tècnics de l'entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.


MEMBRES I CÀRRECS

PRESIDENT: Antonio Carbonell Tatay.

SECRETARI: José- Rafael Revert Fuset. 

VOCALS: 

Juan Luís Gandía Cabedo. 

Vicente Gil Montés.

José Pla Barber. 

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró.

SECRETARI D'ACTES (no membre): Vicente Ortiz Mora.