Descarregar app Web Clients

govern corporatiu i política de remuneracions

Consell d'Administració

És l'òrgan que té encomanat el govern, l'administració, la representació i la gestió financera i d'Obra Social de Caixa Ontinyent, dissenyant les estratègies, disposant l'organització i establint la supervisió i controls pertinents.

Reglament del Consell d'AdministracióIntegrat per 9 membres, elegits per l'Assemblea General

- La majoria són independents, 5 membres.

- La resta de membres són Consellers Generals


A les sessions assisteixen a més, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes i els tècnics de l'entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar. 


Els nomenaments dels membres del Consell d'Administració han estat realitzats per l'Assemblea General conforme a la normativa aplicable, i disposen de  l'informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.


MEMBRES I CÀRRECS

PRESIDENT (Conseller General): Antonio Carbonell Tatay. 

VICEPRESIDENT (Conseller General): José Pla Barber. 

SECRETARI (Independent): Agustín Iranzo Reig. 

VOCALS INDEPENDENTS: 

- Vicent-Tomás Guillamón Payá.

- Isabel Hernández Gázquez.

- María-Angeles Martínez Ferri.

- Eduardo Úbeda Mestre.

VOCALS CONSELLERS GENERALS:

- Honorio Cabezuelo Castro.

- Juan-Luis Gandía Cabedo.

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró. 

VICESECRETARI I SECRETARI D'ACTES (no membre): Vicente Ortiz Mora. Composició

La Comissió de Gestió del Consell d'Administració està integrada per cinc membres del Consell d'Administració elegits per aquest.

A les sessions assisteixen a més, sense vot, el Director General, el Secretari d'Actes del Consell d'Administració, que ostentarà el càrrec de Secretari de la sessió i els tècnics de l'entitat la presència dels quals es considere convenient per a la millor fonamentació dels acords a adoptar.


MEMBRES I CÀRRECS

PRESIDENT: Antonio Carbonell Tatay.

VOCALS: 

- Honorio Cabezuelo Castro.

- Juan Luís Gandía Cabedo.

- Agustín Iranzo Reig.

- José Pla Barber. 

DIRECTOR GENERAL (no membre): Vicente Penadés Torró.

SECRETARI D'ACTES (no membre): Vicente Ortiz Mora.