Descarregar app Web Clients


Govern corporatiu i política de remuneracions

Estructura de govern

Caixa Ontinyent és propietat de la societat en general i, per això, els membres dels seus òrgans de govern representen els interessos generals de la seua zona, actuen amb caràcter col·legiat i exerceixen les seues funcions en benefici exclusiu de l'entitat i de la seua funció social. Estructura

Estructura de govern

Assemblea General

Es l'òrgan suprem de govern i decisió.


Consell d'Administració

És l'òrgan que té encomanat el govern, l'administració, la representació i la gestió financera i d'obra social de l'Entitat.


Comissió de Control

És l'òrgan que vigila i cuida que la gestió del Consell d'Administració  es complix amb la màxima eficàcia i precisió, dins de les línies generals assenyalades per l'Assemblea General i de les directrius emanades de la normativa financera.


Comissió d'Inversions

És una Comissió del Consell d'Administració que informa sobre les inversions i desinversions de caràcter estratègic i estable que realitze l'Entitat.


Comissió de Retribucions i Nomenaments

És una Comissió del Consell d'Administració que informa sobre la política de retribucions dels membres dels òrgans de govern i del personal directiu i sobre el compliment dels requisits d'idoneïtat per a l'exercici dels càrrecs.


Comissió Mixta d'Auditoria

És una Comissió del Consell d'Administració que assumeix les funcions d'auditoria i de control de riscos.


Auditoria Interna

És una unitat integrada en l'organització interna que assumeix la vigilància, el seguiment i el control de l'activitat de l'Entitat, així com les relacions amb els auditors externs.D'acord amb la normativa i  les disposicions estatutàries, tots els nomenaments de membres de Consell d'Administració i de la Comissió de Control com també del Director General i assimilats han de comptar amb l'Informe favorable de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.