Descarregar app Web Clients
govern corporatiu i política de remuneracions

Processos electorals

La renovació dels membres dels òrgans de govern es realitza per meitats cada tres anys, conforme el procediment establert en el reglament electoral.


proceselectoral@caixaontinyent.es

PROCÉS ELECTORAL CAIXA ONTINYENT


D’acord amb la legislació aplicable, Caixa Ontinyent pròximament celebrarà el procés per a la renovació parcial dels membres dels seus òrgans de govern, que s’ajustarà a les normes establertes en el seu Reglament Electoral, emmarcades en les disposicions dels seus Estatuts social, legislació autonòmica i estatal sobre caixes d’estalvi i, amb caràcter supletori, a l'ordenació general de l’estat.

ESTATUTS


CIRCUMSCRIPCIONS ELECTORALS


Conforme al que disposen els articles 10 i 27 del Reglament Electoral d'esta Entitat, la Comissió de Control va determinar, en la seua sessió del dia 25 de gener, la configuració de les circumscripcions aplicables a este procés, per a grups de representació del grup d’impositors i impositores i corporacions municipals.

Aquesta determinació va ser autoritzada per l'Institut Valencià de Finances per resolució del dia 27 de gener de 2017.

CIRCUMSCRIPCIONS


CALENDARI ELECTORAL

Conforme al que disposa l’article 9,2 de del Decret 51/2016, de 29 d’abril del Consell, pel que es desenvolupa el Text Refòs de la Llei sobre Caixes d’Estalvis, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 23 de juliol del Consell, es publica el calendari electoral aplicable a l’actual procés de renovació parcial dels òrgans de govern d’esta Entitat, que ha estat aprovat per la Comissió Electoral, en sessió del 2 de febrero, i autoritzat per l’Institut Valencià de Fina nces, per resolución del 7 de febrer de 2017.

CALENDARI ELECTORAL

PROCÉS ELECTORAL PEL GRUP D'IMPOSITORS I IMPOSITORES
subgrup de compromissaris i compromissàries

D'acord amb el que disposa la Secció Tercera del Capítol I del Títol II del Reglament electoral d'esta Caixa, els consellers i conselleres generals d'este subgrup s'elegiran mitjançant compromissaris que seran designats per sorteig davant de notari.

Podran ser compromissaris o compromissàries, els impositors i impositores idonis, i per a això han de complir els següents:

a) Ser persona física, major d'edat i no estar incapacitat.

b) Tenir residència habitual a la zona d'activitat de la Caixa Ontinyent.

c) Tenir la condició d'impositor o impositora amb, almenys, dos anys d'antiguitat en el moment de l'elecció, així com haver mantingut, en el semestre natural anterior a l'inici del procés, un saldo mitjà en comptes no inferior a 500 euros , considerant l'efecte comptes corrents, d'estalvi i a termini.

Anunci disponibilitat de llistes d'impositors i impositores idonies en oficines

                           

                       

Anunci eleccions de Consellers i Conselleres Generals representants del subgrup de compromissaris i compromissàries

PROCÉS ELECTORAL PEL GRUP D'IMPOSITORS I IMPOSITORES
subgrup de grans impositors i impositores

Conforme al que disposa la Secció Segona del Capítol I del Títol I del Reglament electoral d’esta Caixa, els consellers i conselleres generals d’este subgrup seran designats per sorteig d’entre els components de la llista de grans impositors i impositores.

Es consideren grans impositors i impositores, els impositores i impositores idonis que hagen mantingut en els últims anys un saldo mitjà en comptes superior a quatre vegades el saldo mitjà dels dipòsits de clients de la circumscripció corresponent.

Anunci de disponibilitat de les llistes de grans impositores i impositores en oficines                  

PROCÉS ELECTORAL PEL GRUP DE GENERALITAT VALENCIANA

Conforme al que disposa el Capítol II del Títol II del Reglament electoral d’esta Caixa, els consellers i conselleres generals d’este grup de representació seran designats directament per Les Corts Valencianes segons les seus normes de funcionament, conforme al principi de proporcionalitat en funció de la importància numèrica dels grups parlamentaris, entre persones de reconeguda competència, prestigi i experiència en l’àrea de l’economia i les finances, i procurant una composició equilibrada d’homes i dones.

Anunci d'assignació de Consellers i Conselleres Generals pel grup de Generalitat Valenciana

PROCÉS ELECTORAL PEL GRUP DE CORPORACIONS MUNICIPALS

Conforme al que disposa el Capítol III del Títol II del Reglament electoral d’esta Caixa, els consellers i conselleres generals d’este grup de representació seran designats directament per les Corporacions Municipals segons les seues normes de funcionament, conforme al principi de proporcionalitat en funció de la importància numèrica dels grups municipals integrants de cadascuna, tot i procurant una composició equilibrada entre homes i dones.

Anunci d'assignació de Consellers i Conselleres Generals pel grup de Corporacions Municipals

PROCÉS ELECTORAL PEL GRUP DE PERSONAL

Conforme al que disposa el Capítol IV del Títol II del Reglament electoral d’esta Caixa, els consellers i conselleres generals d’este grup de representació seran elegits, mitjançant un sistema proporcional, pels empleats i empleades fixos en plantilla, en actiu i, amb una antiguitat mínima de dos anys.

Anunci d'assignació de Consellers i Conselleres Generals pel grup de Personal

PROCÉS ELECTORAL PEL GRUP DE ALTRES ENTITATS REPRESENTATIVES D'INTERESSOS COLECTIUS

Conforme al que disposa el Capítol V del Títol II del Reglament electoral d’esta Caixa,i el que estableix l’article 12,6 dels Estatuts socials, els consellers i conselleres generals d’este grup de representació seran designats directament per la Fundació Universitària Vall d’Albaida segons les seues normes de funcionament, tot i procurant una composició equilibrada entre homes i dones.

Anunci d'assignació de Consellers i Conselleres Generals pel grup d'altres entitats representatives d'interessos colectius

PROCÉS ELECTORAL, PROCLAMACIÓ DE CONSELLERS I CONSELLERES GENERALS

La Comissió Electoral ha conclós hui mateix, 26-04-2017, el procés per a la designació i elecció dels Consellers i Conselleres Generals d'esta Caixa. Els nous membres s'incorporaran a l'Assemblea General quan es convoque la seua sessió constituient. 

En la relació adjunta s'ha fet constar tots els Consellers i Conselleres Generals.

Llistat de Consellers i Conselleres Generals

PROCÉS ELECTORAL, PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A MEMBRES DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, DE COMISSIÓ DE  CONTROL I DE COMISSIÓ DELEGADA

La Comissió de Retribucions i Nomenaments, en sessió del 27-04-2017, ha acordat el procediment per a la presentació de candidatures a membres del Consell d'Administració, de la Comissió de Control i de la Comissió Delegada.

Escrit de presentació de candidatures

PROCÉS ELECTORAL, PROCLAMACIÓ VÀLIDA DE LLISTES DE CANDIDATS A MEMBRES DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, DE LA COMISSIÓ DE CONTROL I DE LA COMISSIÓ DELEGADA

La Comissió de Retribucions i Nomenaments, en sessió del 2-6-2017 va acordar proclamar, com a vàlides, les llistes de candidats per a l'elecció dels nous membres de Consell d'Administració, de la Comissió de Control i de la Comissió Delegada.

Escrit de proclamació